สถิติผู้เข้าชม

735531
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
967
1033
3935
727655
8402
16663
735531
somjaree

somjaree

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน                            ประจำปีงบประมาณ 2562

.........................................................................

          ด้วยโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 1 อัตรา

          อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน

                  1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1  อัตรา

                  1.2 ค่าตอบแทน  9,000  บาท/เดือน โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยอนุโลมตามข้อ 6 แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

                  2.2 มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

                  2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน

                  3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบE-Office

                  3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

         2/ 3.3 งานข้อ...

2

                  3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล      การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                  3.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น

การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มารับบริการ หรือติดต่อราชการ

                  3.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                 4.1 คุณสมบัติทั่วไป

                      4.1.1 มีสัญชาติไทย

                      4.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

            4.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            4.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้ ตามที่และ ก.ค.ศ.กำหนด

             4.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

             4.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

       4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้

             มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องสมัครใจรับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

5. การรับสมัคร

       5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างวันที่ 1 - 9  พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30– 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

       5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ (พร้อมตัวจริง) จำนวน  1 ฉบับ ดังนี้

                       1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด

                       2) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

                                         3/ 3) ใบแสดง....

3

                       3) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

                       4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                       5) สำเนาทะเบียนบ้าน                   

                       6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                      7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกินนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.

                      8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ–สกุล (กรณีที่ชื่อ–นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ทั้งนี้ ใบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัคร

             6. การยื่นใบสมัคร

                  6.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานศึกษา กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

                        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

               ให้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่แนบท้ายประกาศนี้

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

               โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่

13 พฤศจิกายน  2561   ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

9. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

               โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่  15 พฤศจิกายน  2561     ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ดังนี้

 

4/ตาราง...

 

4

วัน เดือน ปี

เวลา

การคัดเลือก

คะแนนเต็ม

15 พฤศจิกายน 2561

ภาค ก.

09.00–10.00 น.

- ความรู้ความสมารถทั่วไป

 

25 คะแนน

ภาค ข.

10.30–12.00 น.

- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

  -ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Microsoft office 

  -การจัดการงานสารบรรณ

25 คะแนน

ภาค ค.

13.00 น. เป็นต้นไป

- สัมภาษณ์

50 คะแนน

 

          10. เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามภาคหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50             ทุกภาครวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนภาค ก. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

11. ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                 11.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

                 11.2 การขึ้นบัญชีโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของตำแหน่งที่ประกาศคัดเลือกมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                           11.2.1 ผู้นั้นไม่รับการจ้างตามตำแหน่ง

                           11.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

                           11.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กำหนด

                           11.2.4 ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด

                           11.2.5 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

                           11.2.6 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

12. การสั่งจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

                 การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างตามลำดับที่

 

5/ที่ประกาศ....

5

           ที่ประกาศการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะจัดทำสัญญาจ้างได้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสมผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่    ๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

 

 
  คำอธิบาย: https://scontent.furt1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/36427200_1968423176562566_9056941757782032384_n.jpg?_nc_cat=0&oh=07fac07664a92b8493181997b0c3c23f&oe=5B9FBAF3

 

 

 

 

                       (นางจิรวรรณ   วิเศษดอนหวาย)

                                                           ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน                                                            ประจำปีงบประมาณ 2562                                                                                                                           ของโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ลงวันที่ ๕   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 256๑)

---------------------------------------------  

ที่

รายการ

วัน เวลา

1

ประกาศสมัครการคัดเลือก

 1–9 พฤศจิกายน  2561                

2

รับสมัครการคัดเลือก

 1-9  พฤศจิกายน 2561

08.00 น. – 16.00 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคักเลือก

 13  พฤศจิกายน 2561

4

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ

    ภาค ก.-ความรู้ความสามารถทั่วไป

    ภาค ข. -ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

              - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
                      Microsoft office 

              - การจัดการงานสารบรรณ

    ภาค ค. – สอบสัมภาษณ์                   

 15  พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 – 10.00 น.

เวลา 10.30 – 12.00 น.

 

 

 

 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

5

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่                                         16 พฤศจิกายน  2561

6

การทำสัญญาจ้าง จะทำสัญญาจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

แจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์  ลงวันที่ ๕   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561)

****************************************  

ภาค ก. ความรู้ความสามารถ  (คะแนน 25 คะแนน )

                     1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

                   2. ความสามารถด้านตัวเลข

                   3. ความสามารถด้านภาษาไทย

                   4. ความสามารถด้านเหตุผล

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบปฏิบัติ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Microsoft Office  
          (คะแนน 25 คะแนน)

                   1. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

                   2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                   3. สอบปฏิบัติ

                        3.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Microsoft Office 

                        3.2 การจัดการงานสารบรรณ

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)

                   1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (10 คะแนน)

                   2. พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)

                   3. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)

                   4. พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

                   5. พิจารณาเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)

 

                                             ------------------------------------- 

 

 

 

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคา
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรียนเชิญผู้ประกอบการ มาร่วมยื่นเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30

(รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ตามประกาศ)

 

 

 

 

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง

 

เรียนเชิญผู้รับเหมา มาร่วมยื่นเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ตามประกาศ)

 

          ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   เพื่อประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ให้สาธารณะชนได้รับทราบ

 

หน้า 1 จาก 5