สถิติผู้เข้าชม

703846
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
375
267
2699
697818
8927
19129
703846

ทิศทางโรงเรียน

Rate this item
(3 votes)

ทิศทางของโรงเรียน

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สร้างผู้นำ สังคมคุณธรรมนำความรู้ มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2561

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน

4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ

5. เครือข่ายร่วมพัฒนาเข้มแข็ง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์ (Strategy)

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

7. ขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้เข้มแข็ง

 

 
Read 1422 times Last modified on วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 14:56
Login to post comments